* مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت *

محمد اتقائی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران - راه و ترابری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

وب سایت : www.atghaei.ir

رایانامه : mohammad@atghaei.ir

همراه : 09112557886

 

© All Rights Reserved 2023 - THTA Co.